21 October 2016

برندسازی مکان در برنامه ریزی فضایی استراتژیک: رویکرد منطقه ای


برندسازی مکان در برنامه ریزی فضایی استراتژیک: رویکرد منطقه ای

رساله‌یِ دکتری پیش رو،رویکرد برنامه ریزی فضایی استراتژیک و برند سازی مکان را بطور خاص در مقیاس منطقه‌ای گرد هم آورده است . این رساله بصورت انتقادگرایانه ،نقش واقعی یا بالقوه‌یِ برند سازی مکان را به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی فضایی استراتژیک ،مورد‌ بررسی قرار می دهد. این موضوع در دوره‌ای در حال شتاب گیری است که استفاده از اصول و تکنیکهایِ برند سازی در مورد مکانهایی مثل شهرها و منطقه ها بصورتی پایدار و‌محکم در دستور کار دولتهای محلی و منطقه ای قرار گرفته است . مدیران محل و سیاستگذاران از برندسازی مکان بعنوان طبقه بندی سردرگم بیماریهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و همچنین جز حیاتی برای کمک به استراتژی ‌های توسعه منطقه ای استقبال کرده اند. با این حال و به رغم پیشرفتهای نظری و تجربی ، بحث درباره برند سازی مکانی اغلب فاقد هرگونه پایه های فکری و یا حتی موضع گیری در استراتژی های برنامه ریزی فضایی گسترده‌تر است و زمانِ بازنگری در مفهوم ریشه‌ها، بنیانهای نظری،توسعه‌ی مفهومی و کاربردهای عملی آن فرا رسیده است. برنامه ریزی فضایی استراتژیک که در اروپا بالاخص در سطح منطقه ای محبوبیت کسب کرده است به عنوان ابزار غلبه بر محدودیتهای زمانی و اغلب فضایی و سختگیریهای سنتی/برنامه ریزی های قانونی در مقابله با نیازهای اجتماعی،فضایی و اقتصادیِ معاصرِ مکان و تجسم مشترک ، واقع بینانه و مطلوب از اینده بهتر برای مکانها و شهروندان جا افتاده است . برنامه‌ ریزی فضایی استراتژیک روی تعداد محدودی از مسائل کلیدی استراتژیک متمرکز است و روی کیفیتها و ارزشهای خاص مکانی چه مشهود و چه غیر مشهود تمرکز می کند. مشارکت مدنی فعال در یک استراتژی جمعی و چشم انداز برای یک مکان(برای مثال یک منطقه) ممکن است به ایجاد اعتماد و مشروعیت بخشیدن به مداخلات فضایی منجر شود، بطوریکه شرکت کنندگان در یک پروسه احتمال دارد به این نتیجه برسند که بعضی از چشم انداز ها ،آینده ای را به تصویر میکشد که برخی افراد مایل به زندگی ، کار،تحصیل ، بازی و توسعه فعالیتهای اوقات فراغت در آن باشند در حالیکه برخی از آینده های تصور شده، بسیار نامطلوب در نظر گرفته شوند. در این راستا، برند سازی مکان ممکن است در حمایت از چنین بازآرایی ‌های نظری و تغییر ساختاری به منظور ترویج بازسازی اقتصادی ، گنجایش و انسجام اجتماعی مشارکت سیاسی و مدنی و همچنین بعنوان تقویت هویت مکان و رفاه عمومی شهروندان و جوامع مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه نظری مطرح شده در این رساله این است که: برند سازی مکان "میتواند" و احتمالا "می‌باید" در برنامه ریزی فضایی استراتژیک مستقل از مقیاس جغرافیایی اجرا شده، ادغام گردد و اینکه آیا ابداعات برند سازی مکان ،جدید هستند یا یک تمرین برند سازی دوباره است؟ این رساله به بررسی اهمیت تجربی ِاستراتژی برند سازی منطقه ای برای شمال کشور پرتغال که در برنامه ریزی فضایی استراتژیکِ گسترده تر ادغام گردیده است، و توانایی آن برای غلبه بر مشکلات و عدم تعادل منطقه ای ،اقتصادی و اجتماعی تثبیت شده، میپردازد. برای رسیدن به این هدف از روش کیفی استفاده شده است. بطور خاص:تحلیل محتوای برنامه ریزی های استراتژیک فضایی، برنامه‌های توسعه طرح‌های استراتژیک و محتوای تهیه شده از توریست/مسافرهای آنلاین برای کشور پرتغال و شمال آن علاوه بر این،۱۶ دست اندر کار منطقه ای صاحب نظر(متخصص) در منطقه، مورد مصاحبه قرار گرفته است. با جلب توجه دانشمندان، دست اندرکاران و سیاستگذاران به سمت برند ‌سازی مکان ،بعنوان ابزار برنامه ریزی فضایی استراتژیک ، هدف این رساله کمک به بنیان ‌های نظری برند سازی مکان به منظور موثر سازی، کارامدسازی سازگار با اجتماع ومحیط زیست است که بیشتر ریشه در تئوری دارد.
Eduardo

18 October 2016

Summary of the 2016 World Summit of Local and Regional Leaders

Summary of the 2016 World Summit of Local and Regional Leaders

5th UCLG World Congress
12-15 October 2016 | Bogotá, Colombia

http://www.iisd.ca/uclg/2016/html/enbplus231num8e.html

"The Summit’s outcome document, the Rabat Declaration, recognizes the need to address change, innovation and the issue of just societies by reinforcing bottom-up governance under the leadership of inclusive local and regional governments."


14 October 2016

NSL Colloquium Autumn 2016: Planetary Urbanization in Comparative Perspective.

Register by 3 November | 11 November 2016, 13:00–19:00 | Prof. Dr. Christian Schmid invites AbdouMaliq Simone and Wing Shing Tang


Place: Siemens Auditorium (HIT E 51) | Wolfgang-Pauli-Str. 27, Zürich

The NSL colloquia are a bi-annual presentation of exceptional work under a rotating theme determined by the inviting professor. Christian Schmid invites AbdouMaliq Simone (Max Planck Institute) and Wing Shing Tang (Hong Kong Baptist University).

Programme
13:00 Welcome
13:15–14:30 Keynotes
AbdouMaliq Simone (Max Planck Institute): Enabling the Many: Investing in Urban Operating Systems
Wing Shing Tang (Hong Kong Baptist University): Mutual Embeddedness Between ‘Hegemonic’ Urban Development and Everyday Life in Hong Kong
15:00–19:00
Christian Schmid (ETH Zürich): Towards a New Vocabulary of Urbanization: a Comparative Project
Monika Streule (ETH Zürich): Transdisciplinary Comparative Methodology: Qualitative Mapping & Mobile Ethnography
Lindsay Sawyer (FCL Singapore; ETH Zürich): Plotted Development in Lagos and Shenzhen
Naomi Hanakata (FCL Singapore; ETH Zürich): Incorporation of Urban Differences in Tokyo and Mexico City
Pascal Kallenberger (ETH Zürich): Bybass Urbanism in Kolkata and Lagos
Tammy Kit Ping Wong (ETH Zürich): Multilayered Patchwork Urbanization in Hong Kong, Los Angeles and Paris
Anne Kockelkorn (FCL Singapore; ETH Zürich): Mass Housing Urbanization in Paris, Hong Kong, Mexico City, and Istanbul
Ozan Karaman (CNRS, Université Paris-Est, LATTS): Comparative Moments: tracing an experimental approach
19:00 Apéro


Organisation
Netzwerk Stadt und Landschaft / Network City and Landscape (NSL)
Further information
Contact: Monika Streule
Please register by 3 November with Claudia Gebert

13 October 2016

战略空间规划对欧洲城市地区土地变化的影响


Of Time and Location: Complexity Informed Methods in Urban Planning Rese...

2400 views: Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy documents for Portugal 2014-2020

Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy documents for Portugal 2014-2020

– This paper aims to firstly depict the theoretical links between place branding and strategic spatial planning to provide further theoretical and conceptual foundations. Secondly, it aims to explore the roots of place branding theory and practice in Portugal, as well as how place branding has been approached (or not) in spatial development plans, strategic initiatives and policy documents by stating the territorial, spatial-economic and sectoral development trajectories for the country and its northern region.

– A content analysis of 20 spatial development plans, strategies and policy documents (of 30 identified), published by Portuguese authorities, the European Union (EU) and the Organisation for Economic Co-operation and Development, mainly for the period between 2014 and 2020, has been used.

– Empirical evidence shows that tourism-oriented promotion initiatives, investment-oriented marketing campaigns and communication strategies uniquely supported by visual elements and aesthetic values (e.g. logos and slogans) deserve more attention from authorities in charge of spatial planning and policy-making. Place branding is an absent term. 

10 October 2016

Global Land Project 3rd Open Science Meeting

Coming soon - Global Land Project 3rd Open Science Meeting (GLPOSM16) at China National Convention Center, Beijing, China, 24-27 October 2016 https://lnkd.in/ed3zGBV


:::The impacts of strategic spatial planning on land change in European urban regions:::
Strategic spatial planning, territorial governance and land system change have been widely explored in the literature. However, little attention has been paid to the conceptual and practical linkage between these threeareas of inquiry. 

The main purpose of this study is to contribute to fill this gap. More specifically, it aims to scrutinise - how do strategic spatial plans affect land change in urban regions. The hypothesis of departure is that - governance arrangements, such as “coordination of policies”, “cooperation between regional actors” and “vision-building” - influence strategic spatial plans - from the designing phase to its practical implementation. 

The governance settings that take shape during strategic planning, will generate an impact on land use, for example, over new housing developments, the edification of an industrial site or the development of infrastructures. To describe these governance arrangements, a set of components, such as “coordination”, “agenda-framing”, “accountability” and “legitimacy” has been elaborated. 

These components will be operationalised through a set of indicators, such as “goal-alignment”, “strategic-cooperation”, “representability of interests” and “freedom of association”. The working hypothesis will be tested by taking 10 urban regions in western Europe as case studies. The primary data sources will be a documentary analysis of strategic plans and semi-structured interviews with regional actors and organisations. We are expecting to contribute to clarify, for example, how having a clear “leadership” at the regional level is reflected in strategic spatial plans and it impacts land change. These insights are crucial for effective land use modelling and scenario analysis.

2 September 2016

online now: The Sustainable Architecture of Bazaars and its Relation with Social, Cultural and Economic Components (Case Study: The Historic Bazaar of Tabriz)

:::Online now:::

Arezou Mohammadi Kalan & Eduardo Oliveira (2015), The Sustainable Architecture of Bazaars and its Relation with Social, Cultural and Economic Components (Case Study: The Historic Bazaar of Tabriz), International Journal of Architecture and Urban Development, 5(4), 5-12.

Permanent link: http://ijaud.srbiau.ac.ir/article_9243_1555.html

Direct download: http://ijaud.srbiau.ac.ir/article_9243_b10b9f314792bb7da80ea5705a6d72b3.pdf

20 July 2016

Journal of Vacation Marketing

Most read articles during June 2016

1) Eduardo Oliveira and Emese Panyik
Content, context and co-creation: Digital challenges in destination branding with references to Portugal as a tourist destination
http://jvm.sagepub.com/content/21/1/53.full.pdf+html
#freedownload
--
2) Ibrahim Alnawas and Shadi Altarifi
Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyalty
http://jvm.sagepub.com/content/22/2/111.full.pdf+html
--
3) Sony Kusumasondjaja, Tekle Shanka, and Christopher Marchegiani
Credibility of online reviews and initial trust: The roles of reviewer’s identity and review valence
http://jvm.sagepub.com/content/18/3/185.full.pdf+html


15 July 2016

Top publications - Urban Studies & Planning

I have published in 4 out of 20


· Oliveira, E. (2016), Book Review - Territorial Governance across Europe - Pathways, Practices and Prospects, Regional Studies.
· Oliveira, E. (2015), Book Review - Good Cities, Better Places, Urban Studies, 52(1): 197-200.
· Oliveira, E. (2014), Book Review - Reframing the ‘creative city’ through tailored and context-sensitive policies, Journal CITY: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 18(4/5):598-602.
· Oliveira, E. (2014), Book Review - Making Strategies in Spatial Planning-Knowledge and Values, European Planning Studies, 22(4): 885-888.


Urban crisis or urban crises ? - Susanne Heeg

11 July 2016

European Week of Regions and Cities 2016

Regional Studies Association
European Week of Regions and Cities 2016Registration is now open


Registration for the European Week of Regions and Cities began on Friday 8th July 2016.

This year the RSA is a leading organiser of five University sessions:

UNIV12B99 - Moving micro-businesses towards the productivity frontier
Relatively little policy attention has focussed on productivity upgrading of micro firms. Recent research has suggested a 1:5 ratio between productivity in micro and leading-edge firms, a gap which is larger in many developing economies. In countries such as Mexico this has led to concerns about a two-speed economy and the resultant income disparities. This session will examine sustainable strategies to upgrade the productivity of micro-enterprises in developing and developed economies. Speakers will focus on policy initiatives in Mexico, the Philippines and other developing economies. Discussion will focus on the robustness of these initiatives and the transferrable policy lessons.
UNIV13A111 - Smart Specialisation Five Years on: from Design to Implementation
Smart Specialisation represents the most comprehensive industrial policy experience in contemporary Europe and it is a cornerstone in the European Union effort to drive countries and regions out of the crisis and guarantee opportunities for growth for all its territories. The next big challenge for S3 lies in the effectively translating strategies and priorities into actual projects. The aim of the session is to introduce some of the most recent reflections on the challenges posed by S3 implementation and propose possible ways forward based on selected current experiences and good practices from across Europe as well as on theoretical elaboration.
UNIV13C112 - Spatial Data Requirements for Effective Spatial Policy 
Recent years have seen an increasing policy emphasis on the local dimensions of economic growth and competitiveness. Fostering the development of regional and urban economies is also an effective means of securing national economic objectives, such as an improved rate of national growth, productivity advance and trade performance. To devise effective 'evidence-based' policies requires a ‘fit-for-purpose’ database. While national level data are relatively rich in range and detail, the economic data available for sub-national areas remain limited in scope and range. This session will consider the state of regional and city data, and the major information gaps that exist.  
UNIV13A123 - Sustained and sustainable economic growth: Balancing economic and ecological development in cities and regions 
For more than 20 years the concept of sustainable development has suggested the reconciliation of economic, social and ecological goals at a global scale. However, it is obvious that the right balance has not yet been found. Cities and regions do have a certain capacity to act. How can they support particularly achieving the right compromise between some kind of economic material or non-material progress on the one hand and retaining appreciated and essential ecosystem services on the other hand? This session aims to explore this complex problem and will show ways which may solve multiple dilemmas.
UNIV11C07 - Urban Development/Territorial Policy Provisions and the challenge of creating simplified and user-friendly implementation systems 
Territorial provisions (Sustainable Urban Development, Integrated Territorial Investment and Community-Led Local Development) have gained prominence in Cohesion policy as part of a shift to more place based policy approaches. These approaches are intended to engage local stakeholders in the implementation and management of ESI Funds. Member States have implemented these provisions in a variety of ways. This panel examines the challenges and opportunities of implementing territorial approaches. Particular, points for discussion are: the implications of the variety of implementation and management arrangements, the capacity of local actors in implementing territorial strategies, and issues of measuring the effectiveness of territorial approaches.  
Additionally, the RSA co-organises the following sessions:
  • UNIV11A08 Knowledge Pearls: how can the City-University Nexus contribute to close the innovation gap?
  • UNIV11B22 - The new self-employed in Europe. Do they contribute to territorial and social cohesion? 
  • UNIV12A100 - Challenges and opportunities of climate change: focus on smart transport 
You can register by clicking here and searching for the sessions' codes.

We are looking forward to meeting you there!

European Week of regions and cities 2016 – Be part of it!
Regional Studies Association
25 Clinton Place, Seaford, BN25 1NP
United Kingdom

8 July 2016

1 July 2016

PostDoc Modelling Spatial Development in Urban Regions

Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL

The Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL is a part of the ETH domain. Approximately 500 people work on the sustainable use and protection of the environment and on the handling of natural hazards.

The Research Unit Landscape Dynamics studies patterns, causes and processes of landscape change. The ERC-project CONCUR develops and tests a theoretical model on how planning contributes to the development of urban regions. For this project WSL is looking for a PostDoc Modelling Spatial Development in Urban Regions

You will develop a set of tools to operationalize the theoretical model on how planning contributes to the development of urban regions that is currently designed by the CONCUR team. The research that you will carry out will be based on existing empirical data on the model’s components, i.e. governance, supra-regional conditions, and spatial information as contained in strategic spatial plans and will be carried out in collaboration with the team. You will adapt the theoretical model to the requirements of land change modelling by developing standardized questionnaires to collect pertinent information on governance and supra-regional conditions and by developing indicator calculation procedures to integrate regional spatial policies in models of land change.


A PhD in geography, urban studies, environmental sciences, or equivalent is required. Significant experience in land change modelling, spatial analysis and statistics, indicator development, GIS and R and knowledge about European spatial planning systems and strategic spatial plans is expected. You are communicative and very interested in developing innovative, problem-oriented, and pragmatic solutions. You have published in international journals and have excellent English skills.

Please send your complete application to Sabine Hirt, Human Resources WSL. Anna Hersperger, anna.hersperger@wsl.ch, will be happy to answer any questions or offer further information on the position.

30 June 2016

Latest publication

Oliveira, E. (2016) Conference report-Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World 2016 Regional Studies Association, annual conference, Graz, Austria, 3–6 April 2016, Town Planning Review, 87(4), pp. 481-486.
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/tpr.2016.31


20 June 2016

Workshop: Complexity and the urban environment: cities as complex socio-ecological systems

http://intra.wsl.ch/life/events/concur/index_EN

Workshop on Landscape ecology, CONCUR project

Engler Saal, 09:00-15:15, WSL
CH-8903 Birmensdorf, Zurich
Complexity theory has been considered to have the potential to bridge the natural and the social sciences. This workshop will specifically examine how complexity can be applied to cities. How can we theoretically approach and empirically analyse cities as complex socio-ecological systems? Key experts in this research field will present and discuss the theoretical frameworks and some of the applications of complexity to urban studies. Prof. Dr. Hemeritus David Byrne (University of Durham, UK) is a leading sociologist and will introduce the issue of complexity and urban studies. Prof. Dr. Lasse Gerrits (University of Bamberg, DE) is also a sociologist and will focus on the concept of trajectory and how it can help us to unveil urban transformation processes. Prof. Dr. Juval Portugali (University of Tel Aviv, IL) is a urban planner and human geographer, and will discuss the role of urban agents in contributing to complexity in cities. Finally, as part of the CONCUR project, a work-in-progress application of complexity to land change will be offered by Dr. Sofia Pagliarin (WSL).
This workshop is an original attempt to actually open gates and blur the "invisible lines" between the natural and the social sciences, and between qualitative and quantitative methodological approaches. We would be happy to welcome any social and natural scientist who may wish to briefly soak into this adventurous topic. 
Program
09:00Welcome & presentations 
09:30-10:15 Complexity in urban studies (30 minutes) + Q&A (15 minutes) (Prof. Dr. Hemeritus D. Byrne, University of Durham, UK) 
10:15-10:45Coffee break
10:45-11:30Applications of complexity to urban studies: the concept of trajectory (30 minutes) + Q&A (15 minutes) (Prof. Dr. L. Gerrits, University of Bamberg, DE)
11:45-13:00Lunch
13:00-13:45Applications of complexity to urban studies: urban agents and planning in Complexity Theory in Cities (CTC) (30 minutes) + Q&A (15 minutes)  (Prof. Dr. J. Portugali, University of Tel Aviv, IL)
13:45-14:30Applications of complexity to urban studies: complexity, incidents of land-use change and QCA (30 minutes) + Q&A (15 minutes) (Dr. S. Pagliarin. WSL)
14:30-15:15Discussion and conclusion

27 May 2016

Field trip Landscape Ecology - WSL


Smart City-Regional Governance for Sustainability, 6-7 October 2016 in Dresden, Germany

Event details

This call invites papers for the first conference of the new Regional Studies Association (RSA) Research Network on ‘Smart City-Regional Governance for Sustainability’. The conference focuses in particular on ‘experimental smartness’ with the aim of exploring practical examples of how ‘smartness’ is approached by both policy makers and academia. This choice of focus addresses one of the primary aims of the RSA Network – to investigate meaning and practice of ‘smartness’ in city-regional governance. For this purpose, the notion of ‘smartness’ is understood here as revolving around finding a preferred balance between the competing quests for urban international competitiveness, national economic development, societal and territorial cohesion as well as environmental protection and addressing climate change.
Submission of Abstracts
Abstracts should be around 300 words long and submitted by the deadline of 5 June 2016 via the conference website.
Please see the Call for Papers for more details. 

Dresden, Germany

Forthcoming RSA Conferences


RSA North America Conference 2016
"Cities and Regions: Managing Growth and Change"
 
15th - 17th June 2016
Atlanta, Georgia, USA

The registration process is still ongoing. 

29th - 30th September 2016
Seville, Spain

This conference is co-organised with the European Commission's Joint Research Centre.
Please submit your abstracts and register by Thursday 30th June 2016.
9th - 13th  October 2016
Brussels, Belgium

The registration is closed.
RSA-Russia Conference 2016
"Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development"

 
24th - 25th  October 2016
St Petersburg, Russia

Interested in Russia?

Members and non-members are alerted to an opportunity to engage with high level Russian academic and policy researchers and policy makers at the inaugural RSA Russia Division conference which will be run in association with the prestigious and large All Russian Forum “Strategic Planning in the Regions and Cities of Russia” conference on 24th to 25th October 2016 in St Petersburg.

Registrants to either event may attend all the sessions and social events of the other. This will be the premier Russian hosted regional research meeting in 2016 co-organised with Leontief Centre and Russian Geographical Society. As part of the meeting the Russia Division of the RSA will be established. The meeting will include simultaneous translation and presentations will be made by Russian Ministers as well as organisations such as the OECD and World Bank.

Members and non-members are invited to sign up to attend this meeting at the Hotel Park Inn Pribaltiyskaya, St Petersburg.  We look forward to seeing you there.27th - 28th October 2016
Newcastle, UK

Please submit your abstracts by Sunday 4th September 2016

RSA Winter Conference 2016
"New Pressures on Cities and Regions"
 
24th - 25th November 2016
London, UK

Please see the Call for Papers. The abstract submission deadline is Wednesday 24th August 2016. 
The Call for Early Career Plenary Speaker is open until Thursday 30th June 2016. 

RSA Annual Conference 2017
"Great Regional Awakening: New Directions"
 
4th - 7th June 2017
Dublin, Ireland

Meet us in Dublin!Please submit your abstract by Friday 24th February 2017.

RSA Central & Eastern European Conference 2017
"Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Space-based Policies"
 
10th - 13th September 2017
Cluj-Napoca, Romania

The registration will open in due course.